PRIVACY STATEMENT

Autobedrijf Brinkman, gevestigd aan Veldkersweg 6 3053JR Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

http://www.autobedrijfbrinkman.nl

Veldkersweg 6

3053JR Rotterdam

+31 (0)10 - 2857252


Jan Brinkman is de Functionaris Gegevensbescherming van Autobedrijf Brinkman. Hij is te bereiken via info@autobedrijfbrinkman.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Autobedrijf Brinkman beschikt over een klantenbestand waarin namen, telefoonnummers en/of e-mailadressen bewaard worden. Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor het bereiken van de klant (betreffende overleg van werkzaamheden aan voertuigen of aan- of verkoop van voertuigen) en interne administratie. De persoonsgegevens worden beheerd naargelang de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- Telefoonnummers


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@autobedrijfbrinkman.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


Autobedrijf Brinkman verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


- Bereiken van de klant (betreffende overleg van werkzaamheden aan voertuigen) en interne administratie


Geautomatiseerde besluitvorming


Autobedrijf Brinkman neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Autobedrijf Brinkman) tussen zit. Autobedrijf Brinkman gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen voor gegevensverwerking:

Davilex Boekhoudsoftware (offlinesysteem, niet te bereiken via een externe dataverbinding).


Hoelang we persoonsgegevens bewaren


Autobedrijf Brinkman bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


Personalia> 25 jaar > Indien nodig voorzien van communicatie inzake werkzaamheden

Email > 25 jaar > Indien nodig voorzien van communicatie inzake werkzaamheden

Telefoonnummer> 25 jaar > Indien nodig voorzien van communicatie inzake werkzaamhedenDelen van persoonsgegevens met derden


Autobedrijf Brinkman verstrekt in principe geen persoonsgegevens aan derden, uitsluitend en alleen om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Autobedrijf Brinkman gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Autobedrijf Brinkman en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@autobedrijfbrinkman.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.


Omdat alleen gegevens gebruikt worden van personen met wie Autobedrijf Brinkman een factuurrelatie heeft, mag Autobedrijf Brinkman deze gegevens zonder opt-in gebruiken om klanten te bereiken (betreffende overleg van werkzaamheden aan voertuigen of aankoop of verkoop van voertuigen) en interne administratie.


Autobedrijf Brinkman wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Autobedrijf Brinkman neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo is het systeem waarmee wij gegevens verwerken een offlinesysteem en niet toegankelijk voor derden via een externe dataverbinding. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@autobedrijfbrinkman.nl